Komenda Powiatowa

Wyniki V ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – dot. ogłoszenia nr 4/2019

  1. W dniu 15 listopada 2019 r. przeprowadzono V etap postępowania kwalifikacyjnego na który stawiło się 5 kandydatów, z 6 zakwalifikowanych. Kandydat z numerem ewidencyjnym 15/N4/24 nie stawił się  w wyznaczonym dniu na wyznaczoną godzinę, tym samym został wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  2. Zakończono V etap naboru do służby w PSP na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik kierowca) w zmianowym systemie służby w Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza) <OGŁOSZENIE NR 4/2019> poniżej wyniki z przeprowadzonego etapu oraz lista osób zakwalifikowanych do VI etapu postępowania (wg liczby uzyskanych punktów)

W oparciu o uzyskane wyniki do etapu VI tj. w celu ustalenia  zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zostaje skierowanych dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów, tj. kandydaci o numerach identyfikacyjnych 4/N4/24 oraz 7/N4/24 Skierowanie dwóch kandydatów wynika z liczby stanowisk, na który jest prowadzony nabór do służby i  uzyskaniem najwyższej liczby punktów przez kandydatów.

W związku z powyższym Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim skontaktuje się telefonicznie z ww. kandydatami w celu odbioru skierowania na przedmiotowe badania.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi spraw wewnętrznych orzeknie, że któryś z kandydatów jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Print Friendly, PDF & Email