Komenda Powiatowa

Imprezy masowe

WNIOSEK O WYDANIE OPINII NA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ ZGODNIE
Z ART. 25 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 MARCA 2009 r.
O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1160) POWINIEN WPŁYNĄĆ DO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MIŃSKU MAZOWIECKIM NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 30 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM JEJ ROZPOCZĘCIA – WNIOSKI ZŁOŻONE Z NIEZACHOWANIEM WYMAGANEGO PRAWEM TERMINU NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE POZA PRZYPADKIEM OPISANYM W UST. 1a WW. USTAWY ZGODNIE, Z KTÓRYM
TERMIN, O KTÓRYM MOWA W UST. 1, MOŻE ZOSTAĆ SKRÓCONY DO 14 DNI W WYJĄTKOWYCH I UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY POTRZEBA ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ WYNIKA Z PRZYCZYN NAGŁYCH ORAZ JEŻELI CHARAKTER IMPREZY MASOWEJ ODPOWIADA PRZEZNACZENIU
OBIEKTU OKREŚLONEMU W PROJEKCIE BUDOWLANYM TEGO OBIEKTU

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Print Friendly, PDF & Email