Komenda Powiatowa

Kontrole obiektów

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY KONTROLI OBIEKTÓW

 • aktualny odpis KRS przedsiębiorcy, stowarzyszenia, itd.;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem jako załącznik do protokołu
  z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • umowa zawarta pomiędzy właścicielem a zarządcą lub użytkownikiem budynku, obiektu budowlanego lub terenu (bądź ich części), określającą obowiązki stron
  w zakresie ochrony przeciwpożarowej, np.: umowa trwałego zarządu, umowa zwykłego zarządu, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia itp. (nie dotyczy, gdy właściciel budynku jest jednocześnie jego użytkownikiem) – kserokopia pierwszej strony umowy i strony z zakresem ochrony przeciwpożarowej poświadczone za zgodność
  z oryginałem jako załącznik do protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • opis budynku z warunków ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego/książki obiektu budowlanego/warunków ochrony przeciwpożarowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – kserokopia warunków ochrony przeciwpożarowej z któregoś z ww. dokumentów poświadczona za zgodność z oryginałem jako załącznik do protokołu
  z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • książka obiektu budowlanego;
 • dane o obiekcie: data budowy/data uzyskania pozwolenia na użytkowanie/decyzja pozwolenia na użytkowanie, wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość), powierzchnia budynku (zabudowy, całkowita i użytkowa), kubatura całkowita budynku, powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych;
 • dokumentacja dotycząca ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku;
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych
  w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej (o ile występowano o taką zgodę) – kserokopia postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej poświadczona za zgodność z oryginałem jako załącznik do protokołu
  z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • protokoły z badania wszystkich instalacji technicznych (elektryczna, piorunochronna, gazowa, wentylacja mechaniczna, wentylacja grawitacyjna, itp.) stanowiących wyposażenie obiektu;
 • protokoły z badania urządzeń przeciwpożarowych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 9) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
  i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) stanowiących wyposażenie obiektu;
 • protokół z okresowej kontroli gaśnic stanowiących wyposażenie obiektu;
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – wymagana zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) oraz potwierdzenie zapoznania pracowników z jej ustaleniami;
 • dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji przez pracownika wykonującego czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub umowę z innym podmiotem o świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, który takie kwalifikacje posiada;
 • dokument potwierdzający przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu – w przypadku obiektów wymagających przeprowadzenia ewakuacji wskazanych w § 17 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719);
 • scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru – wymagany dla obiektów wskazanych
  w § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) jako wymagające wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej – w przypadku gdy opracowano kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem jako załącznik do protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • matryca sterowań urządzeń przeciwpożarowych wymagana jak wyżej, w przypadku gdy opracowano kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem jako załącznik do protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • oznakowanie obiektu i terenu znakami bezpieczeństwa;
 • podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych wymagane będzie przeprowadzenie przez właściciela/zarządcę/użytkownika obiektu prób działania urządzeń przeciwpożarowych;
 • dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami
  i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
  o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi – w przypadku ich występowania w obiekcie, w tym w szczególności:
 • instrukcje w języku polskim dotyczące przeznaczenia i funkcjonowania systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic,
 • Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej opracowane oddzielnie dla każdego systemu ochrony przeciwpożarowej zawierającego co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,
 • certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności,
  w tym do: dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i unieszkodliwiania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic,
 • certyfikaty przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej.

UWAGA: W TRAKCIE TRWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH KONTROLUJĄCY MOŻE ZAŻĄDAĆ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW OPRÓCZ WYŻEJ WYMIENIONYCH

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Print Friendly, PDF & Email